Ochrana osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů a souborech cookie a podmínky užití

Naposledy aktualizováno: 29.5.2020

Podrobný přehled zpracovatelů osobních údajů naleznete zde.

 

Úvod

Provozovatelem internetových stránek www.myq-solution.comcommunity.myq-solution.com a dalších internetových stránek odkazujících na toto prohlášení (dále jen „internetové stránky“) a zároveň správcem osobních údajů je společnost MyQ, spol. s r.o., IČO: 61506133, se sídlem Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 29842 (dále jen „MyQ“ nebo „my“).

MyQ respektuje soukromí všech osob, které navštíví její internetové stránky, a dbá na ochranu jejich soukromého a osobního života. Zavázali jsme se zavést vhodná opatření k zajištění ochrany, důvěrnosti a zabezpečení všech osobních údajů, které získáváme od Vás jako subjektů údajů, a provádět jejich zpracování v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

Cílem tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů a souborech cookie a podmínek užití (dále jen „prohlášení“) je informovat Vás o tom, jakým způsobem nakládáme s Vašimi osobními a o podmínkách užívání našich internetových stránek. Naleznete zde také informace o Vašich právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o právech společnosti MyQ souvisejících s internetovými stránkami. Toto prohlášení si přečtěte předtím, než začnete užívat naše internetové stránky.

Tím, že používáte naše internetové stránky, akceptujete podmínky jejich užití uvedené v tomto prohlášení a zavazujete se je dodržovat. Tím, že nám poskytnete své osobní údaje, akceptujete toto prohlášení a berete na vědomí, že můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje níže uvedeným způsobem a pro níže uvedené účely. Pokud s tímto prohlášením nesouhlasíte, neposkytujte nám své osobní údaje a nepoužívejte naše internetové stránky.

Toto prohlášení se skládá z následujících částí:

 • Co jsou osobní údaje
 • Jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme a jak je využíváme
 • Widgety sociálních sítí a jiných aplikací
 • Předávání informací, kdo jsou příjemci Vašich osobních údajů
 • Jsou Vaše osobní údaje předávány mimo EHP?
 • Zabezpečení a uchovávání údajů
 • Vaše práva
 • Zásady používání souborů cookie
 • Odkazy na internetové stránky třetích stran
 • Vyloučení odpovědnosti
 • Zveřejňování obsahu na našich internetových stránkách
 • Duševní vlastnictví
 • Změny tohoto prohlášení
 • Kontaktujte nás

Co jsou osobní údaje

Osobní údaje jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (subjektu údajů), jako je např. jméno, příjmení, datum narození, e-mailová adresa, telefonní číslo apod.

Jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme a jak je využíváme

Shromažďujeme pouze takové osobní údaje, které nám sami dobrovolně poskytnete nebo které získáme prostřednictvím našich internetových stránek nebo prostřednictvím písemné, telefonické či jiné komunikace s Vámi. Shromažďujeme a zpracováváme pouze osobní údaje, které jsou relevantní, přiměřené a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány. Činíme veškeré rozumné kroky pro to, abychom zajistili přesnost, úplnost, a kde je to zapotřebí, aktuálnost Vašich osobních údajů.

Osobní údaje, které o Vás shromažďujeme, mohou zahrnovat:

 • Vaše identifikační a adresní údaje (např. jméno, příjmení);
 • Vaše kontaktní údaje (např. kontaktní adresa, e-mail a telefon);
 • elektronické údaje (např. IP adresa, soubory cookie);
 • životopisné údaje (např. informace o předchozím zaměstnání, informace o vzdělání)
 • další údaje, které nám předáte nebo které shromáždíme v souvislosti s poskytováním sjednaných služeb.

Účely zpracování mohou být zejména následující (u každého účelu zpracování uvádíme i jeho právní základ zpracování):

Účel zpracování

Právní základ zpracování
Jednání o uzavření smlouvy s Vámi jako potenciálním zákazníkem čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR
Plnění smlouvy, kterou s Vámi uzavřeme čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR
Vyřízení jakýchkoliv Vašich dotazů či žádostí čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR
Dodržení naší právní povinnosti stanovené obecně závazným právním předpisem (např. povinnost uchovávat účetní a daňové doklady) čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR
Ochrana práv, oprávněných zájmů a majetku společnosti MyQ čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR
Přímý marketing, zejména zasílání obchodních sdělení, a nabídka služeb čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, případně čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR
Nábor zaměstnanců (k vyhodnocení Vaší žádosti o zaměstnání prostřednictvím sekce Kariéra na internetových stránkách, a abychom Vás mohli kontaktovat) čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR
Pokud nám k tomu udělíte souhlas, můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat pro účely uvedené v takovém souhlasu. Udělení takového souhlasu je zcela dobrovolné a jeho neudělení nemůže mít pro Vás žádné nepříznivé následky čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR
Analýza návštěvnosti našich internetových stránek, vyhodnocení využití našich internetových stránek a zlepšení jejich obsahu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

 

Poskytnutí osobních údajů zpracovávaných za účelem dodržování našich právních povinností dle obecně závazných právních předpisů je zákonným požadavkem a jste povinni nám takové osobní údaje poskytnout. Bez poskytnutí těchto údajů nejsme schopni plnit naše povinnosti podle obecně závazných právních předpisů.

Poskytnutí osobních údajů zpracovávaných k účelu plnění smlouvy a ochrany našich práv, oprávněných zájmů a majetku je smluvním požadavkem. Jejich poskytnutí je zcela dobrovolné. Bez poskytnutí osobních údajů však nemůže být uzavřena ani plněna smlouva mezi Vámi a námi ani nemohou být plněny požadované služby (vůbec či v požadované kvalitě). V případě zpracování osobních údajů na základě Vašeho souhlasu jste oprávněni poskytnutí souhlasu odmítnout nebo již udělený souhlas kdykoliv odvolat bez jakýchkoliv negativních dopadů na Váš vztah s námi.

Vaše osobní údaje neprodáme ani nepronajmeme žádné třetí straně.

Více informaci o zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání naleznete zde.

Widgety sociálních sítí a jiných aplikací

Na našich internetových stránkách můžeme využívat widgety sociálních sítí a jiných aplikací (např. Medium, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram nebo LinkedIn). Tyto aplikace mohou sbírat a využívat informace o Vašem využití našich internetových stránek. Jakékoliv osobní informace, které poskytnete prostřednictvím těchto aplikací, mohou být využity jejich poskytovateli. Zpracování takových údajů se řídí podmínkami těchto poskytovatelů. Společnost MyQ nemá kontrolu ani nenese žádnou odpovědnost za rozsah, způsob a účel zpracování údajů ze strany poskytovatelů těchto aplikací.

Předávání informací, kdo jsou příjemci Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje předáváme pouze oprávněným příjemcům v souladu s příslušnými právními předpisy.

Vaše osobní údaje můžeme předávat příslušným orgánům veřejné moci a dalším příjemcům, kterým jsme povinni předávat Vaše osobní údaje podle obecně závazných právních předpisů. Tito příjemci budou Vaše osobní údaje zpracovávat jako samostatní správci nezávisle na nás.

Dále jsme oprávněni předávat Vaše osobní údaje osobám, které pro nás osobní údaje zpracovávají jako zpracovatelé a se kterými máme uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů. Jedná se např. o externí poskytovatele, kteří nám pomáhají s poskytováním služeb a správou IT aplikací. Tito zpracovatelé jednají pouze na základě našich pokynů, mají přístup k Vašim osobním údajům pouze v rozsahu nezbytném pro dosažení účelu, pro který byly shromážděny, a jsou vázáni stejnými povinnostmi týkajícími se zabezpečení a důvěrnosti jako my. Na Vaši žádost Vám poskytneme aktuální seznam zpracovatelů, kteří pro nás zpracovávají Vaše osobní údaje.

Na základě oprávněného zájmu MyQ mohou být Vaše osobní údaje sdíleny v rámci skupiny MyQ pro vnitřní administrativní účely. Více informací o společnostech ze skupiny MyQ, které se mohou podílet na zpracování Vašich osobních údajů, naleznete zde. Seznam členů skupiny MyQ se může v čase měnit a doplňovat.

Jsou Vaše osobní údaje předávány mimo EHP?

Někteří z příjemců Vašich osobních údajů mohou sídlit či zpracovávat osobní údaje v zemích mimo Evropský hospodářský prostor (EHP). Některé takové země mimo EHP byly schváleny Evropskou komisí jako země poskytující v podstatě rovnocennou ochranu, jakou zaručují předpisy o ochraně osobních údajů v EHP. Při předávání osobních údajů do takových zemí nejsou vyžadovány žádné další právní záruky.

V případě zemí, které takto schváleny nebyly, zajistíme, aby příjemce Vašich osobních údajů přijal dostatečné záruky za jejich zpracování (např. uzavřením standardních smluvních doložek s příjemcem osobních údajů). To neplatí, pokud nám platné právní předpisy o ochraně osobních údajů umožňují provést takové předání i bez těchto záruk.

Zabezpečení a uchovávání údajů

K ochraně Vašich údajů před neoprávněnými osobami a proti nezákonnému zpracování, náhodné ztrátě, zničení a poškození, a to on-line i off-line, používáme přísná fyzická, elektronická a administrativní bezpečnostní opatření.

Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování. Používáme následující kritéria pro stanovení doby zpracování osobních údajů.

 • V případě zpracování osobních údajů za účelem dodržování našich právních povinností budeme Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu trvání naší příslušné právní povinnosti.
 • V případě zpracování osobních údajů na základě právního titulu plnění smlouvy (resp. z důvodu provedení příslušných kroků na Vaši žádost před uzavřením smlouvy) budeme Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu trvání příslušného smluvního vztahu mezi Vámi a námi.
 • V případě zpracování osobních údajů na základě našich oprávněných zájmů budeme Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu trvání našeho příslušného chráněného zájmu. Za účelem ochrany našich práv budeme např. zpracovávat Vaše osobní údaje i po zániku závazků z uzavřené smlouvy, a to do konce 5. kalendářního roku po takovém zániku závazku. V případě zahájení a trvání soudního, správního nebo jiného řízení, ve kterém budou řešeny naše práva či povinnosti vůči Vám, však zpracování neskončí před ukončením takového řízení.
 • V případě zpracování osobních údajů za účelem náborů zaměstnanců budeme Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu trvání výběrového řízení. Nezískáte-li pracovní pozici, o kterou se ucházíte, budeme po skončení výběrového řízení Vaše osobní údaje dále zpracovávat pouze s Vaším souhlasem, abychom Vás mohli informovat o případných budoucích pracovních příležitostech u MyQ. V případě udělení souhlasu bude právním základem takového zpracování čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR a Vaše osobní údaje budeme zpracovávat do doby, než udělený souhlas odvoláte, nestanovíme-li kratší dobu zpracování (více informací naleznete zde).
 • Osobní údaje zpracovávané na základě Vašeho souhlasu budeme zpracovávat do doby, než udělený souhlas odvoláte (nestanovíme-li při získávání Vašeho souhlasu kratší dobu zpracování).

Vaše práva

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů níže uvedená práva. Na výkon těchto práv se nicméně mohou vztahovat určité výjimky, a proto je nemusí být možné uplatnit ve všech situacích. V případě, že uplatníte Vaše práva a Vaše žádost bude shledána oprávněnou, přijmeme požadovaná opatření bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce (v důvodných případech lze tuto lhůtu prodloužit až o další dva měsíce).

·     Právo na informace

Máte právo být stručným, transparentním, srozumitelným a snadno přístupným způsobem informováni o tom, jakým způsobem jsou Vaše osobní údaje zpracovávány.

·     Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo získat od nás potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům (včetně souvisejících informací) a jejich kopii.

·     Právo na opravu

Můžete nás požádat o opravu nepřesných osobních údajů. Také můžete požadovat doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

·     Právo na výmaz

Můžete nás požádat o výmaz zpracovávaných osobních údajů; a to za podmínek uvedených v článku 17 GDPR. Vezměte prosím na vědomí, že v některých případech toto právo není možné uplatnit a Vaše údaje můžeme nadále uchovávat.

·     Právo na omezení zpracování

V určitých případech můžete požadovat, abychom omezili prováděné zpracování (např. do doby vyřešení Vašich námitek).

·     Právo na přenositelnost údajů

Můžete nás požádat, abychom Vám či třetí osobě předali osobní údaje, které o Vás zpracováváme v elektronické podobě na základě smlouvy či Vašeho souhlasu.

·     Právo odvolat souhlas

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na Vašem souhlasu, můžete takový souhlas kdykoli odvolat a zabránit tak dalšímu zpracování pro účel uvedený v daném souhlasu. Odvoláním souhlasu nicméně nebude dotčena zákonnost zpracování v období před jeho odvoláním.

·     Právo vznést námitku

Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě našich oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování. Můžeme nicméně prokázat, že na naší straně jsou závažné oprávněné důvody pro další zpracování.

Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, máte právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování těchto údajů. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

·     Právo podat žádost o zjednání nápravy a právo vznést stížnost

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, obraťte se prosím na nás a my neprodleně zjednáme nápravu. Tím není dotčeno Vaše právo podat stížnost ohledně prováděného zpracování přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Zásady používání souborů cookie

Abychom mohli neustále vylepšovat naše služby, využívají naše internetové stránky soubory cookie, což jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče nebo na pevný disk Vašeho počítače. Soubory cookie pomáhají Vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a Vaše preference navštívených stránek (např. preferovaný jazyk). Zvyšují tak uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky, a proto jsou pro Vás užitečné. Tato data využíváme např. k analýze návštěvnosti, zlepšení obsahu našich internetových stránek a zlepšení poskytovaných služeb. Využívané soubory cookies neslouží k identifikaci jednotlivých uživatelů našich internetových stránek.

V případě, že nesouhlasíte s využíváním souborů cookie na našich stránkách, můžete pomocí nastavení svého prohlížeče ukládání souborů cookie zakázat. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu Vašeho prohlížeče. Pokud však ukládání souborů cookie zakážete, nebudete pravděpodobně moci používat všechny funkce našich internetových stránek.

Cookies nastavení

Na našich internetových stránkách využíváme následující soubory cookie:

Poskytovatel

Google Analytics

Účel Tyto soubory cookie se používají ke shromažďování informací o tom, jak návštěvníci používají naše internetové stránky. Tyto informace používáme k sestavování přehledů a pomáhají nám vylepšovat naše internetové stránky. Tyto soubory cookie shromažďují informace v anonymní podobě. Jedná se např. o informace o počtu návštěvníků našich internetových stránek, informace o tom, ze kterých stránek na naše internetové stránky vstoupili a informace o stránkách, které navštívili. Další informace naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů Google nebo v Podmínkách užití služby Google Analytics.

 

Poskytovatel SalesForce Pardot
Účel Pardot sleduje aktivity návštěvníků a potenciálních zákazníků na našich internetových stránkách a na stránkách, ze kterých na naše internetové stránky vstoupili. Cookies jsou nastaveny tak, aby si pamatovaly předvolby (například hodnoty polí formuláře), když se návštěvník vrátí na naše internetové stránky. Pardot také nastavuje cookies pro přihlášené uživatele, aby byla udržena relace a zapamatovány použité filtry.

Odkazy na internetové stránky třetích stran

Na našich internetových stránkách se mohou vyskytnout odkazy na internetové stránky třetích stran, které jsou mimo naši kontrolu, a nevztahuje se na ně toto prohlášení. Pokud prostřednictvím těchto odkazů navštívíte jiné stránky, mohou od Vás provozovatelé takových stránek získat informace, které mohou použít v souladu s jejich prohlášením o ochraně osobních údajů. Nepřebíráme žádnou zodpovědnost nebo záruku za jejich zásady nebo zpracování Vašich osobních údajů. Doporučujeme, abyste se předtím, než poskytnete své osobní údaje jakýmkoliv propojeným nebo odkazovaným internetovým stránkám, seznámili s prohlášením o ochraně osobních údajů a souborech cookie těchto stránek.

Vyloučení odpovědnosti

V rámci našich možností usilujeme o zajištění přesnosti a platnosti informací uveřejněných na internetových stránkách. Nemůžeme nicméně garantovat přesnost, správnost a úplnost informací uveřejněných na internetové stránce. Vyhrazujeme si právo obsah internetových stránek kdykoli upravit, a to i bez předchozího upozornění.

Přestože používáme důkladná opatření k ochraně před viry a jinými škodlivými elementy, nelze vzhledem k povaze internetu zajistit, že Vaše návštěva internetových stránek nebude ničím narušena a bude zcela bez rizika.

Neneseme tudíž žádnou odpovědnost:

 • za jakoukoliv nepřesnost či vynechání informací na internetové stránce;
 • za jakékoliv narušení internetové stránky či výskyt chyb;
 • za jakoukoliv újmu způsobenou neoprávněným jednáním třetí strany, které zapříčinilo změnu informací uveřejněných na internetové stránce;
 • obecně za jakoukoliv přímou či nepřímou újmu vzniklou v souvislosti s (i) užíváním internetové stránky či (ii) nemožností užívat internetovou stránku.

Uživatel bere na vědomí toto vyloučení odpovědnosti a skutečnost, že užívá internetovou stránku na svou vlastní odpovědnost.

Zveřejňování obsahu na našich internetových stránkách

Některé části našich internetových stránek Vám umožňují zveřejňovat, odkazovat, ukládat, sdílet a jinak zpřístupňovat určité informace, text, grafiku, videa nebo jiný materiál (dále jen „Zveřejněný obsah“). Jste odpovědní za Zveřejněný obsah na našich internetových stránkách, včetně jeho legality, pravdivosti a vhodnosti.

Uveřejněním Zveřejněného obsahu na našich internetových stránkách nám udělujete právo a licenci používat, upravovat, veřejně zobrazovat, reprodukovat a distribuovat takový Zveřejněný obsah na internetových stránkách a jejich prostřednictvím. Souhlasíte s tím, že tato licence zahrnuje právo, abychom zpřístupnili Vámi Zveřejněný obsah také ostatním uživatelům internetových stránek, kteří jej mohou následně používat.

Zůstávají Vám zachována práva na veškerý Zveřejněný obsah, který odešlete, zveřejníte nebo zobrazíte na internetových stránkách nebo jejich prostřednictvím, a jste sami odpovědni za ochranu těchto svých práv.

Vyhrazujeme si právo kdykoli upravit nebo odstranit jakýkoli Zveřejněný obsah, zejména pokud by byl v rozporu s právními předpisy nebo nevhodný. Můžeme Vás požádat o prokázání, že Vámi Zveřejněný obsah neporušuje toto prohlášení nebo obecně závazné právní předpisy.

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že veškerý Zveřejněný obsah, který uveřejníte na internetových stránkách, bude veřejně dostupnou informací a nesete rizika spojená s takovým zveřejněním.

Duševní vlastnictví

Internetové stránky a veškerý jejich obsah sestávající z textů, vyobrazení, grafiky, zvuků, animací a videozáznamů, včetně obchodních log a značek, jakož i uspořádání internetových stránek, jsou ve výlučném vlastnictví společnosti MyQ (nebo byly použity se svolením příslušného vlastníka) a jsou chráněny právními předpisy na ochranu duševního vlastnictví, zejména zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Jakékoli užití, vytěžování či zužitkování internetových stránek a jejich obsahu bez našeho předchozího písemného souhlasu je zakázáno, s výjimkou jejich přiměřeného použití pro osobní potřebu, jehož účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu.

Změny tohoto prohlášení

V případě potřeby si vyhrazujeme právo toto prohlášení upravit či doplnit. Doporučujeme Vám toto prohlášení pravidelně kontrolovat, abyste byli informováni o případných změnách. Aktualizovaná verze tohoto prohlášení bude vždy k dispozici na našich internetových stránkách.

Kontaktujte nás

S případnými dotazy k tomuto prohlášení nebo pro výkon Vašich práv ve vztahu k osobním údajům nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese: [email protected].